دانلود رایگان بزرگراه رایانه | ماهنامه بزرگراه رایانه

دسته بندی: 

لینک دانلود مجله ۲۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶      www.chmag.com/sites/default/files/files/attachment/1396/12/1520199923.pdf

لینک دانلود مجله ۲۱۴  بهمن ماه ۱۳۹۶         www.chmag.com/sites/default/files/files/attachment/1396/11/1517611071.pdf

لینک دانلود مجله ۲۱۳   دی ماه ۱۳۹۶            www.chmag.com/sites/default/files/files/attachment/1396/10/1514998342.pdf

لینک دانلود مجله ۲۱۲   آذر ماه ۱۳۹۶            www.chmag.com/sites/default/files/files/attachment/1396/09/1513077701.pdf 

لینک دانلود مجله ۲۱۱   آبان ماه ۱۳۹۶            www.chmag.com/sites/default/files/files/attachment/1396/08/1510387181.pdf

لینک دانلود مجله ۲۱۰   مهر ماه ۱۳۹۶             www.chmag.com/sites/default/files/files/attachment/1396/08/1510031572.pdf 

لینک دانلود مجله ۲۰۹  مرداد ماه ۱۳۹۶        www.chmag.com/sites/default/files/files/attachment/1396/08/1510252504.pdf

 

افزودن دیدگاه جدید